Oddział Dzienny

s4

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny działa od 01.01.2012 w ramach kontraktu z NFZ.
Na rozmowy kwalifikacyjne na oddział należy rejestrować się pod nr tel. 61/425-04-55
Pacjenci przyjmowani są na oddział na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny w NZOZ Diamed jest oddziałem koedukacyjnym. To miejsce dające możliwość korzystania z psychoterapii grupowej oraz rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej.
Zajęcia na oddziale trwają od godziny 7.00 do 15.00, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska: domu, rodziny.

Kierownik Oddziału lek. med. Anna Jankowiak – specjlista pychiatra – udziela informacji
w środy i w piątki w godz. 12.00 – 14.00.

Zadaniem terapii na Oddziale Dziennym jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.
W czasie, który pacjenci spędzają na Oddziale, oferujemy im:
* psychoterapię indywidualną i grupową,
* porady lekarza psychiatry,
* psychoedukację (np. zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami, kryzysami życiowymi),
* warsztaty umiejętności społecznych (w tym treningi: asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, skutecznego porozumiewania się, umiejętności wyrażania myśli i uczuć),
* terapię zajęciową,
* zebrania społeczności terapeutycznej,
* zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
* treningi funkcji poznawczych (w tym pamięci i koncentracji),
* zajęcia kulinarne,
* wycieczki terenowe.

Oddział Dzienny Psychiatryczny oferuje różne formy terapii zajęciowej takie jak:
* arteterapia – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
* biblioterapia – zajęcia grupowe z książką,
* relaksacja połączona z muzykoterapią,
* trening poznawczy – ćwiczenia pamięci, koncentracji, spostrzegawczości, usprawniające percepcję,
* zajęcia kulinarne,
* zajęcia gimnastyczne – dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta.
Zajęcia te mają na celu wspomaganie i uzupełnianie pracy psychologów.

Psychoterapia grupowa, to przyglądanie się sobie w kontaktach z innymi ludźmi oraz poszukiwanie nowych, bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań, pokonanie trudności w sytuacjach kontaktu z innymi osobami, otwieranie się na drugiego człowieka w przyjaznych warunkach terapii grupowej.

O przyjęciu decyduje zespół terapeutyczny, któremu przewodzi kierownik oddziału po przeprowadzeniu badania pacjenta, oceniającego stan psychiczny chorego i zasadność przyjęcia na oddział dzienny. Grupę tworzą osoby z podobnym problemem, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach i dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami.

Długość leczenia na Oddziale – Dziennym to 8 tygodni. Przed wypisaniem pacjenta z oddziału tworzony jest plan kontynuowania leczenia, uwzględniający potrzeby chorego przy wykorzystaniu dostępnych w obrębie ośrodka metod i rozwiązań organizacyjnych i przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi placówkami.

W trakcie trwania terapii na Oddziale pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności
do pracy za okres leczenia.