Zespół Leczenia Środowiskowego

s3

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – to forma terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest jednostką organizacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:
– zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych irehabilitacyjnych,
– z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani),
– nie utrzymują się w innych formach leczenia,
– wymagają specyficznych form edukacji i terapii dostępnych w szerokiej ofercie ZLŚ , obejmujących także rodziny i opiekunów pacjentów.

Obszarem działania Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) jest Gniezno i okolice (po konsultacji indywidualnej istnieje możliwość objęcia opieką osób z terenu Poznania, Pobiedzisk, Swarzędza i  Wrześni). Zespół zajmuje się Pacjentami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, z rozpoznanymi następującymi zaburzeniami psychicznymi:
– schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (wg klasyfikacji ICD-10 F20 do F29);
– zaburzenia depresyjne, maniakalne, afektywne dwubiegunowe i inne zaburzenia afektywne (F30 do F39);
– zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym (F00 do F09);
– zaburzenia ze spektrum autyzmu F 84; diagnozy dzieci z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju i terapia;
– inne zaburzenia psychiczne ze znacznym zaburzeniem funkcjonowania społecznego.

Zgłoszenie do leczenia jest możliwe przez samego Pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje i osoby zainteresowane osobiście, telefonicznie 61-425-04-55 lub pisemnie listem poleconym. Po zgłoszeniu odbywa się wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry (bez skierowania), podczas której dokonuje się kwalifikacja Pacjenta do leczenia w Zespole bądź skierowanie do innej właściwej formy leczenia lub rehabilitacji. Każdy z Pacjentów ma opracowywany przez Zespół indywidualny program terapii.

Do korzystania z porad psychologów i na terapię w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego konieczne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub od lekarza rodzinnego.

Terapia:
Zespół kieruje się w swojej pracy zasadą doboru optymalnego leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych. Cele terapeutyczne ośrodek realizuje poprzez następujące formy:
– wizyty terapeutów lub lekarzy w miejscu zamieszkania Pacjenta oraz różne formy terapeutyczne w siedzibie ośrodka,
– farmakoterapia, różne formy psychoterapii indywidualnej, grupowej i terapii rodzin, oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin.
Zwracamy też uwagę na budowanie systemu oparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych osób, klubów rodzin Pacjentów
– spotkania rodzin Pacjentów objętych leczeniem Zespołu,
– udzielanie wsparcia i psychoedukacja.
Istnieje też – możliwość zgłaszania się pacjentów na konsultacje w siedzibie ośrodka – dotyczy osób uprzednio objętych leczeniem środowiskowym.

Zespół (ZLŚ) :
przeszkolony w terapii osób z autyzmem w nurcie poznawczo – behawioralnym, psychoterapeuci systemowi , ericksonowscy, poznawczo behawioralni, psychodynamiczni, psychologowie kliniczni, terapeuci środowiskowi, pielęgniarki, lekarze specjaliści psychiatrii dorosłych, oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuci zajęciowi, specjaliści pracy socjalnej.

Kierownik Zespołu:
lek. med. Anna Jankowiak – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży i dorosłych, specjalista psychiatrii środowiskowej, psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta dla osób z autyzmem.

Współpraca:
Pracownicy Zespołu są zaangażowani w działania dla zdrowia Pacjenta, są otwarci na współpracę i współpracują w swojej praktyce zawodowej  na co dzień ze stacjonarnymi oddziałami psychiatrycznymi, oddziałami dziennymi i rehabilitacyjnymi, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej,  Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniami, Fundacjami, kuratorami, a także osobami zainteresowanymi nauką w zakresie leczenia środowiskowego oraz pomocą chorym psychicznie.

Plan terapii:
Każdy pacjent ma ustalony indywidualny plan terapeutyczny, który zakłada możliwość korzystania z innych dostępnych w strukturach Poradni Diamed ośrodków leczenia środowiskowego – Oddziału Dziennego dla osób Dorosłych z Zaburzeniami Psychicznymi, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i Poradni Leczenia Uzależnień.

Do leczenia w ZLŚ nie kwalifikujemy pacjentów:
– posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
– niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;
– uzależnionych od alkoholu i innych substancji;
– których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
– którzy nie wyrażają zgody na leczenie.